به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

وزیر ارتباطات