به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

لغت نامه دهخدا

هماهنگی آژانس بین المللی اقتصادی برزیل و ایران و موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در کشور برزیل

هماهنگی آژانس بین المللی اقتصادی برزیل و ایران و موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در کشور برزیل

طی جلسه ای با حضور مدیر عامل آژانس و جناب آقای دکتر درزی ریاست محترم موسسه لغت نامه دهخدا مقرر شد که بزودی با هماهنگی طرفین کلاس آموزش زبان فارسی با استفاده از توانمندی موسسه دهخدا در کشور برزیل برگزار گردد . بدیهی است کسانی که دوره مذکور راطی نمایند مفتخر ...