به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

سفارت برزیل

🇹🇯🇧🇷دیدار  دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک

🇹🇯🇧🇷دیدار دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک

🇹🇯🇧🇷دیدار دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک دبیر اول سفارت برزیل آقای فیلیپه آبوت گالوائو سوبررا لوپز دبیر دوم سفارت برزیل رئیس بخش بازرگانی خانم آنا ماریا سنا ر....