به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

دولت فدرال

دولت برزیل قصد دارد حفاظت ۲۰ پارک ملی را به بخش خصوصی واگذار نماید.

دولت برزیل قصد دارد حفاظت ۲۰ پارک ملی را به بخش خصوصی واگذار نماید.

🔺 دولت فدرال قصد دارد حفاظت از 20 پارک ملی را در قالب امتیاز انحصاری به بخش های خصوصی واگذار نماید. ...