به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

اعتبار گواهینامه

⭕️ برنامه دولت برای افزایش مدت اعتبار گواهینامه های رانندگی

⭕️ برنامه دولت برای افزایش مدت اعتبار گواهینامه های رانندگی

🔸 ژایر بولسونارو اعلام کرد قرار است برنامه ای را به مجلس پیشنهاد نماید که بر اساس آن اعتبار گواهینامه های رانندگی از 5 به 10 سال افزایش یابد. ...