به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

کاپوئرا

کاپوئرا یک هنر نمایشی- برزیلی و زیر شاخه هنر های رزمی می باشد. این رشته جذاب ترکیبی از حرکات آکروباتیک، رقصیدن به همراه موسیقی بوده و بیشتر به عنوان یک بازی از آن استفاده می شود.

این بازی در قرن شانزدهم میلادی در برزیل بوجود آمد که پیدایش آن به نوعی در نتیجه تجارت بردگان بود . کاپوئرا بعدها توسط افرادی از باهیا به آفریقا برده شد . شرکت کنندگان در این بازی ابتدا یک حلقه دایره ای تشکیل می دهند و به نوبت با ابزار مختلف بازی می کنند می خوانند و دو به دو در داخل محوطه دایره ای با هم مبارزه می کنند . مشخصه بارز این بازی انجام حرکات آکروباتیک حملات ساختگی و استفاده بسیار زیاد از سطح زمین برای انجام حرکات ، جست و خیز و دلگرمی می باشد . تکنیکهایی که کمتر بطور متناوب استفاده می شوند عبارتند از ضربات آرنج ، قیچی و پرتاب بدن

معمولاً در کاپوئرا هیچگونه برخوردی صورت نمی گیرد اما حرکات تهدیدآمیز در آن وجود دارد . در این بازی فقط مهارت افراد در چگونگی انجام مبارزه مهم می باشد .

از فیلم ورزش کاپوئرا دیدن فرمایید