به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

آژانس همکاری های بازرگانی برزیل و ایران بدلیل ارتباط با ساختار ورزشی برزیل در طی سالهای گذشته و به منظور ارتقاء کم و کیفی ورزشی آمادگی کامل خود را در خصوص همکاری با باشگاه های ورزشی و سازمانهای ذیربط را دارد که که قطعاً با هماهنگی آژانس بدون واسطه امکان ارتباط را با مجموعه های ورزشی کشور فدراتیو برزیل بوجود آورده ، ضمناً با هماهنگی بعمل آمده این آژانس قادر است نسبت به اعزام ورزشکاران و مربیان جهت طی دوره های آموزشی خاص اقدام نماید .

باشگاه فرهنگی و ورزشی سائوپائلو

باشگاه فرهنگی و ورزشی پالمیراس

باشگاه فرهنگی و ورزشی کرونچیاس