به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

مجموعه آژانس همکاری های بین المللی برزیل و ایران

A.Tafteshi

عبدالله تفرشی

مدیر عامل

A.Carvalho

کاروال هو

دفتر برزیل

دفتر ایران

دفتر ایران

دفتر ایران

مدیر بازرگانی

مدیر بازرگانی

مدیر بازرگانی

N.Mahmoudi

نسترن محمودی

مدیر روابط بین المللی

relacoes-internacionais@aiccbi.com

S.Moradi

سارا مرادی

مدیر امور مالی

M.Saeadati

مجید سعادتی

مدیرامور مربوظ به قهوه